ჟურნალები

ჟურნალები იკინძება თერმულად, უნაკეროდ, მრავალფეროვანი დიზაინითა  და თემატიკით. ყდა რბილი, უმეტეს შემთხვევაში, ლამინირებული, შერჩევითი ლაკით ან ლაკის გარეშე. ჟურნალებშის მაღალ ხარისხს განსაკუთრებით განაპირობებს შიგთავსისთვის შერჩეული შესაბამისი ქაღალდი. 

Shopping Cart